Archive 11 stycznia, 2019

Dofinansowanie na wysokosprawną kogenerację – nabór wniosków tylko do 2019-03-28 RPO Województwa Śląskiego

Uwaga ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do wysokosprawnej kogeneracji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18– termin składania wniosków tylko do 28 marca 2019

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
  5. Szkoły wyższe;
  6. Organizacje pozarządowe;
  7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  8. Towarzystwa budownictwa społecznego;
  9. Przedsiębiorcy.

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/381